Các loại khí và dải đo trên đầu dò khí PS-7

Rate this post

Các loại khí và dải đo trên đầu dò khí PS-7

1. Các loại khí và dải đo trên đầu dò khí PS-7

Các loại khí và dải đo trên đầu dò khí PS-7 được liệt kê theo danh sách dưới đây:

Part number Mô tả Loại khí Dải đo LDL Cảnh báo 1 Cảnh báo 2
CHS-7-F2K60 PS-7 Acetic Acid CH3COOH 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2W40 PS-7 Acetone C3H60 0-5000 ppm 500 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2W60 PS-7 Acetone C3H60 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z40-CH3CN PS-7 Acetonitrile CH3CN 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-C2F10-C2H2 PS-7 Acetylene C2H2 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2F40-C2H2 PS-7 Acetylene C2H2 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2F60-C2H2 PS-7 Acetylene C2H2 0-2000 ppm 50 ppm 200 ppm 400 ppm

CDS-7-7BNH56

PS-7 Ammonia NH3 0-100 ppm 5 ppm 10 ppm 20 ppm
CDS-7-07AH76 PS-7 Arsine AsH3 0-0.25 ppm 0.012 ppm 0.025 ppm 0.050 ppm
CHS-7F8Z90 PS-7 Benzene C6H6 0-200 ppm 10 ppm 20 ppm 40 ppm
CHS-7-F2I40-C4H6 PS-7 Butadiene C4H6 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z60BA PS-7 Butyl Acetate C6H12O2 0-2000 ppm 200 ppm 500 ppm 1000 ppm
CDS-07CO60 PS-7 Carbon Monoxide CO 0-250 ppm 12 ppm 25 ppm 50 ppm
CDS-7-07CO56 PS-7 Carbon Monoxide CO 0-100 ppm 5 ppm 10 ppm 20 ppm
CDS-7-7BCL16 PS-7 Chlorine Cl2 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm

CDS-7-7BCLK0

PS-7 Chlorine Cl2 0-1.5 ppm 0.075 ppm 0.20 ppm 0.40 ppm
CDS-7BCL20 PS-7 Chlorine(non-standard range) Cl2 0-10 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CDS-7-07CF00 PS-7 Chlorine Trifluoride ClF3 0-1 ppm 0.05 ppm 0.10 ppm 0.20 ppm
CHS-7-F5R50-CB PS-7 Chlorobenzene C6H5Cl 0-500 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5R60-CHClF2 PS-7 Chlorodifluoromethane (R 22) CHClF2 0-2000 ppm 100 ppm 400 ppm 800 ppm
CHS-7F5Z60-CHCl3 PS-7 Chloroform CHCl3 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-7BBH86 PS-7 Diborane B2H6 0-0.5 ppm 0.025 ppm 0.05 ppm 0.10 ppm

CDS-7-7BDC36

PS-7 Dichlorosilane SiH2CL2 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CHS-7-7J20R60-CH2F2 PS-7 Difluoromethane (R 32) CH2F2 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400p pm
CDS-7-7BDA40 PS-7 Dimethylamine (CH3)2NH 0-50 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm 10 ppm
CDS-7-7BDAQ0 PS-7 Dimethylamine (CH3)2NH 0-15 ppm 0.75 ppm 1.5 ppm 3.0 ppm
CDS-7-7BDA30 PS-7 Dimethylamine (CH3)2NH 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CHS-7-F2Z40Di PS-7 1.4 Dioxane C4H8O2 0-5000 ppm 250 ppm 1,000 ppm 2,000 ppm

CHS-7-F2Z60Di

PS-7 1.4 Dioxane C4H8O2 0-2000 ppm 100 ppm 400 ppm 800 ppm
CDS-07DS30 PS-7 Disilane Si2H6 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CDS-07DS10 PS-7 Disilane Si2H6 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm
CHS-7-F2Z40 PS-7 Ethane(less interference to others) C2H6 0-5000 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7-F1Z40 PS-7 Ethane(less interference to H2/IPA) C2H6 0-5000 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7-F22N40 PS-7 Ethanol C2H60 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2N40T PS-7 Ethanol(w/Toluene correlation curve) C2H60 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm

CHS-7C2N10-C2H60

PS-7 Ethanol C2H60 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F9N50-C2H60 PS-7 Ethanol C2H60 0-500 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7-F2N60-C2H60 PS-7 Ethanol C2H60 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-C2Z10-C2H4 PS-7 Ethylene C2H4 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2Z60-C2H4 PS-7 Ethylene C2H4 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z40EO PS-7 Ethylene Oxide (EO) CH2CH2O 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm

CHS-7-F2Z60EO

PS-7 Ethylene Oxide (EO) CH2CH2O 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-07F216 PS-7 Fluorine F2 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm
CDS-7-07F2MO PS-7 Fluorine F2 0-3ppm 0.15ppm 0.3 ppm 0.6 ppm
CHS-7-F9Z90-CH20 PS-7 Formaldehyde CH20 0-200ppm 10 ppm 50 ppm 100ppm
CHS-7-C2Z10 PS-7 Gasoline C8H18 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2Z40GL PS-7 Gasoline C8H21 5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z70GL PS-7 Gasoline C8H19 1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm

CHS-7-F2Z60GL

PS-7 Gasoline C8H20 2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-07GH06 PS-7 Germane GeH4 0-1 ppm 0.05 ppm 0.10 ppm 0.20 ppm
CHS-7-7J20Z60-C4F6 PS-7 Hexafluorobutadiene C4F6 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z60-C6H14 PS-7 n-Hexane C6H14 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F8Z90 PS-7 n-Hexane C6H14 0-200 ppm 10 ppm 20 ppm 40 ppm
CHS-7-C2Z10H-C6H14 PS-7 Hexane C6H14 0-100% LEL 5% LEL 10%LEL 20%LEL

CHS-7-F2EG0

PS-7 Hydrogen (H2 specific) H2 0-10k ppm 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm
CHS-7F3E60 PS-7 Hydrogen (H2 specific) H2 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7F3E70 PS-7 Hydrogen (H2 specific) H2 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7-C2E10-H2 PS-7 Hydrogen (will not detect CH4) H2 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CDS-7-7BHB26 PS-7 Hydrogen Bromide HBr 0-10 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CDS-7-7BHC36 PS-7 Hydrogen Chloride HCl 0-25 ppm ppm ppm ppm
CDS-7-7BHC26 PS-7 Hydrogen Chloride HCl 0-10 ppm ppm ppm ppm

CDS-7-7BHC16

PS-7 Hydrogen Chloride HCl 0-5 ppm ppm ppm ppm
CDS-7-7CHF26 PS-7 Hydrogen Fluoride HF 0-10 ppm 0.5 ppm 1 ppm 2 ppm
CDS-7-7CHFD6 PS-7 Hydrogen Fluoride HF 0-2.5ppm 0.12 ppm 0.25 ppm 0.50 ppm
CDS-7-7BSE76 PS-7 Hydrogen Selenide H2Se 0-250 ppb 0.012 ppm 0.025 ppm 0.050 ppm
CDS-07HS40 PS-7 Hydrogen Sulfide H2S 0-50 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm 10.0 ppm
CDS-7-07HS20 PS-7 Hydrogen Sulfide H2S 0-10 ppm 0.5ppm 1 ppm 2.0 ppm

CDS-7-07HS10

PS-7 Hydrogen Sulfide(non-standard range) H2S 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm
CHS-7-F2L40 PS-7 Iso-butane i-C4H10 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2L60 PS-7 Iso-butane i-C4H10 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z60IB PS-7 Isobutylene CH2=C(CH3)2 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-C2S10-IPA PS-7 Isopropyl alcohol (IPA) C3H80 0-100% LEL 5% LEL 20% LEL 40% LEL
CHS-7-J20S40-IPA PS-7 Isopropyl alcohol (IPA) C3H8O 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7F2S60 PS-7 Isopropyl alcohol (IPA) C3H8O 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm

CHS-7-C2A10

PS-7 LPG (Iso-butane basis) i-C4H10 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-F2A60 PS-7 LPG (Iso-butane basis) i-C4H10 2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-C1C10-CH4 PS-7 Methane General Combustible CH4 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7F2C40 PS-7 Methane General Combustible CH4 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7F2C60 PS-7 Methane General Combustible CH4 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7F1C90 PS-7 Methane Selective(will not detect H2) CH4 0-10k ppm 500 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7F1C70 PS-7 Methane Selective(will not detect H2) CH4 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7-C2M10-CH3OH PS-7 Methanol CH3OH 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL

CHS-7-F2M40

PS-7 Methanol CH3OH 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-7J20M60-CH3OH PS-7 Methanol CH3OH 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5Z60-CH3BR PS-7 Methyl Bromide CH3Br 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5Z70-CH3CL PS-7 Methyl Chloride CH3CL 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7-C2Q10-MEK PS-7 Methyl Ethyl Ketone (MEK) CH3C(O)CH2CH3 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL

CHS-7-J20Q60-MEK

PS-7 Methyl Ethyl Ketone (MEK) CH3C(O)CH2CH3 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-J20Q70-MEK PS-7 Methyl Ethyl Ketone (MEK) CH3C(O)CH2CH3 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7-F5R90-CH3F PS-7 Methyl Fluoride (R41) CH3F 0-3000 ppm 300 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-7J20R60-CH3F PS-7 Methyl Fluoride (R41) CH3F 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z60-NMP PS-7 Methyl Pyrolidinoner NMP C5H9NO 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7F5Z60-CH2Cl2 PS-7 Methylene Chloride CH2Cl2 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5Z70-CH2Cl2 PS-7 Methylene Chloride CH2Cl2 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
CDS-07NO50 PS-7 Nitric Oxide NO 0-100 ppm 0.5ppm 1.0 ppm 2.0 ppm

CDS-07NO20

PS-7 Nitric Oxide NO 0-10 ppm 0.5ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CDS-7BND20 PS-7 Nitrogen Dioxide NO2 0-10 ppm 0.5ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CDS-7-7BNFR6-TF PS-7-03 Nitrogen Trifloride NF3 0-30 ppm 1.5 ppm 3 ppm 6 ppm
CDS-7-7BNF56-TF PS-7-03 Nitrogen Trifloride NF3 0-100 ppm 5 ppm 10 ppm 20 ppm
CDS-7-7BNF69 PS-7-03 Nitrogen Trifloride(non-standard range) NF3 0-250 ppm 12 ppm 25 ppm 50 ppm

CDS-7-7DNFR6-TF

PS-7-07 Nitrogen Trifloride NF3 0-30 ppm 1.5 ppm 3 ppm 6 ppm
CDS-7-7DNF56-TF PS-7-07 Nitrogen Trifloride NF3 0-100 ppm 5 ppm 10 ppm 20 ppm
CDS-7-7DNF69 PS-7-07 Nitrogen Trifloride(non-standard range) NF3 0-250 ppm 12 ppm 25 ppm 50 ppm
CHS-7-F2Z60OC-C8H18 PS-7 Octane C8H18 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F2Z70OC PS-7 Octane C8H18 0-1000 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm
COS-70XA0 PS-7 Oxygen O2 0-25% vol 2 %vol 19 %vol 18 %vol

CDS-7-7BOZ06

PS-7 Ozone O3 0-1ppm 0.05 ppm 0.10 ppm 0.20 ppm
CHS-7-F2Z40P PS-7 Pentane C5H12 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z60P PS-7 Pentane C5H12 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-7BPH06 PS-7 Phosphine PH3 0-1 ppm 0.05 ppm 0.10 ppm 0.20 ppm
CDS-07PF20 PS-7 Phosphorous Trifluoride PF3 0-10 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CHS-7-C2A10-LPG PS-7 Propane LPG (will not detect CH4) C3H8 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL
CHS-7-C2Z10-C3H6 PS-7 Propylene C3H6 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL

CHS-7-F2Z60-C3H6

PS-7 Propylene C3H6 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-C2Z10-PA PS-7 Propyl acetate C5H10O2 0-100% LEL 10% LEL 20% LEL 40% LEL
CHS-7-F2Z60-PA PS-7 Propyl acetate C5H10O2 0-2000 ppm 200 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z40PGME PS-7 Propylene glycol monomethyl ether (PGME) C4H10O2 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm
CHS-7-F2Z40PGMEA PS-7 Propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA) C4H14O3 0-5000 ppm 250 ppm 500 ppm 1000 ppm

CHS-7-F2Z60PO

PS-7 Propylene Oxide PGMEA 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-7BSH36 PS-7 Silane SiH4 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CDS-7-7BSH16 PS-7 Silane SiH4 0-5 ppm 0.25 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm
CHS-7-F2Z60S PS-7 Styrene C8H8 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CDS-7-07SD30 PS-7 Sulfur Dioxide SO2 0-25 ppm 1.25 ppm 2.5 ppm 5.0 ppm
CDS-7-07SD26 PS-7 Sulfur Dioxide SO2 0-10 ppm 0.5 ppm 1.0 ppm 2.0 ppm
CHS-7-F2T60-C7H8 PS-7 Toulene C7H8 0-2000ppm 100ppm 200ppm 400ppm

CHS-7F5Z60-TLC

PS-7 Trans LC TLC 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7-F5Z70-TLC PS-7 Trans LC TLC 0-1000 ppm 100 ppm 100 ppm 200 ppm
CHS-7F5CHF3 PS-7 Trifluoromethane (R23) CHF3 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
CHS-7F5Z50-VC PS-7 Vinyl Chloride H2CCHCl 0-500 ppm 25 ppm 50 ppm 100 ppm
CHS-7-C2V10 PS-7 Xylene C6H4C2H6 0-100% LEL 5% LEL 10% LEL 20% LEL

CHS-7-F2V60

PS-7 Xylene C6H4C2H6 0-2000 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm

2. Thông số kỹ thuật thiết bị đo khí độc PS-7 Cosmos

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh tại đây (Manual English Version)

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt tại đây

Model PS-7
Loại tiêu chuẩn Với một Pyrolyzer
Nguyên lý đo Pin điện hóa,dây bán dẫn nhiệt,

Pin Galvanic

Pyrolysis + pin điện hóa
Phương pháp lấy mẫu loại hấp thụ (Tốc độ lấy mẫu: 0.5L/min, tự động điều khiển)
Ống lấy mẫu*1 Teflon – Đường kính ngoài: 6mm, Đường kính trong: 4mm, ống lấy mẫu: 0 – 20m
Hiển thị nồng độ 4-số LCD (với đơn vị đo), 20 – thang đo

Hiển thị cảnh báo

Cảnh báo khí (cấp 1 và cấp 2)
– Cảnh báo: đèn LED đỏ nhấp nháy
LCD – ALARM1 cho cảnh báo cấp 1, ALARM1 và ALARM2 cho cảnh báo cấp 2
Cảnh báo lưu lượng dòng thấp
– Dấu hiệu tắc nghẽn: LCD – Dấu hiệu dòng chảy quay chậm
– Cảnh báo: Đèn LED vàng nhấp nháy
LCD –hiển thị dòng, Dấu hiệu dòng chảy dừng lại
Cảnh báo lỗi cảm biến/Cảnh báo cảm biến đầu vào không đúng
– Cảnh báo: Đèn LED màu vàng nhấp nháy
LCD – SENS. hiển thị
dây Pyrolyzer báo cảnh báo *2
– Cảnh báo: Đèn LED màu vàng nhấp nháy
LCD – CONV. hiển thị

Đầu ra

– Tín hiệu đầu ra tương tự nồng độ khí: 4-20 mADC (chia sẻ với thiết bị đầu cuối nguồn điện)
– Kết nối cảnh báo khí ( Cấp 1st và 2nd): 1a không điện áp kết nối/Non-latching)
– Liên hệ báo động sự cố (Mở bộ thu/Non-latching)
Dây cáp sử dụng 3C hoặc 4C cáp điều khiển được bảo vệ (φ8-11mm)  x 2
Nhiệt độ/ độ ẩm làm việc 0 đến 40 °C (Không thay đổi đột ngột) 30 đến 85 %RH (Không sương)
Nguồn cấp 24 VDC ±10%
Công suất tiêu thụ Xấp xỉ. 7W
Kích thước W62 X H124 X D143 mm (Không bao gồm tùy chọn và phần nhô ra)
Khối lượng Xấp xỉ. 1.0kg
Lắp đặt Treo tường
Chứng chỉ CE, SEMI (Tiêu chuẩn vật liệu và thiết bị bán dẫn)

*1 Teflon được khuyến cáo sử dụng. Nhưng nó phụ thuộc vào điều kiện hoạt động khi khả năng hấp phụ khí cao, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Các thông số kỹ thuật ở trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

*2 Chỉ sử dụng với model có pyrolyzer.

Danh sách loại khí đầu dò khí PS-7 (cảm biến)

Khí đo
Dải đo
Nguyên lý đo
 Model No.
5 / 25ppm
CDS-7
1ppm
500ppb
250ppb
250ppb
25ppm
25ppm
1ppm
100ppm
10ppm
10ppm
5 / 25ppm
10ppm
5ppm
5ppm
1ppm
1ppm
250ppm
50ppm
100ppm
điện hóa với
pyrolyzer
100ppm
500 / 1000ppm
Dây bán dẫn nhiệt
CHS-7
25vol%
COS-7

*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6 NF3…)

 

cam bien do khi ban dan 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cảm biến đo khí bán dẫn PS-7 Cosmos

3. Video sản phẩm loại khí đầu dò khí PS-7

PS-7

Cảm biến đo khí bán dẫn PS-7 Cosmos có xuất xứ tại Nhật Bản và được sản xuất bởi hãng New-Cosmos.

Thiết bị cầm tay tương tự: Máy đo khí bán dẫn XPS-7 Cosmos

Video thay sensor cho sản phẩm loại khí đầu dò khí PS-7

Ps-7 Cosmos

 

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver

Link Blog

Danh mục: Đo khí độc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *