ppm LEL vol đo khí C2H2 Acethylene

Rate this post

Đổi ppm LEL vol máy đo khí C2H2 Acethylene Axetylen

1. Đổi ppm LEL vol máy đo khí C2H2 Acethylene Axetylen

ppm LEL vol đo khí C2H2 Acethylene Axetylen đổi theo các đơn vị đo vol%, %LEL, ppm.

Đổi đơn vị ppm sang vol% %LEL máy đo khí Acethylene C2H2 Axetylen
Đổi đơn vị ppm sang vol% %LEL máy đo khí Acethylene C2H2 Axetylen

Từ bảng trên, có thể thấy 1.5 vol% là giới hạn cháy nổ dưới (LEL), 100 vol% là giới hạn cháy nổ cao (UEL)

1.5 vol% = 100%LEL (1) của khí Axetylen

1 vol% = 10000 ppm => 1.5 vol% = 15000 ppm (2) của khí C2H2

Từ (1) và (2) suy ra 15000 ppm = 100%LEL của khí Axetylen

tức là 150 ppm = 1%LEL của khí Acethylene

0.1 %LEL = 15 ppm của khí C2H2

2. Vì sao cần đo khí C2H2 Acethylene Axetylen

Acetylen là một loại khí không màu, dễ bay hơi với mùi đặc biệt. Khí acetylen được hoá lỏng, nén, làm nóng, hoặc trộn với không khí, nó sẽ trở nên dễ nổ. Do đó cần phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt trong quá trình sản xuất và vận chuyển. Nó cũng rất dễ cháy, cũng như hầu hết các hydrocacbon nhẹ, do đó nó được sử dụng trong hàn. Nguy cơ kỳ lạ nhất của nó có liên quan đến tính không ổn định nội tại của nó, đặc biệt là khi nó được điều áp: trong những điều kiện nhất định, axetylen có thể phản ứng trong một phản ứng kiểu cộng tỏa nhiệt để tạo thành một số sản phẩm, điển hình là benzen. Do đó, axetylen, nếu được bắt đầu bởi nhiệt độ mạnh hoặc sóng xung kích, có thể phân hủy một cách bùng nổ nếu áp suất tuyệt đối của khí vượt quá khoảng 200 kilopascal (29 psi). Hầu hết các bộ điều chỉnh và đồng hồ đo áp suất trên thiết bị đo áp suất, và giới hạn an toàn cho axetylen do đó là 101 kPa, hoặc 15 psig.

Các loại khí khác:

Nếu không tìm thấy loại khí hoặc cần tư vấn về số lượng khí, loại khí cần đo, xin hãy liên hệ Hotline: 0965.07.07.40 (Zalo) để được hỗ trợ.

Đo khí gas

Đo khí Ethylene Oxide EO ETO

Đo khí LPG

Acetylene [C2H2] Acetone [(CH3)2CO)]
Buthane [i-C4H10] isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH]
Ethanol [C2H5OH] Ethane [C2H6]
ethyl benzene [C6H5C2H5] ethylene [C2H4]
LPG gasoline
Xylene [C6H4(CH3)2] ethyl acetate [CH3COOC2H5]
oxidized ethylene [CH2CH2O] cyclohexane [C6H12]
cyclopentane [C5H10] dimethyl ether [C2H6O]
hydrogen [H2] tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O]
CO (Carbon Monoxide) Toluene [C6H5CH3]
Butadiene [CH2=CHCH=CH2] butylene [C4H8]
Propane [C3H8] propylene [C3H6]
n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] n-heptane [CH3(CH2)5CH3]
Benzene [C6H6] n-pentane [CH3(CH2)3CH3]
methanol [CH3OH] Methane [CH4]
methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] MEK [CH3COC2H5]
n-buthane (n-C4H10) Acetandehyde (CH3CHO)

 vinyl chloride (CH2=CHCl), Methyl Cyclohexane, Propyl Acetate  …. etc ….

Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver Link Blog

Danh sách khí đo (cảm biến)

Khí đo
Dải đo
Nguyên lý đo
 Model No.
5 / 25ppm
CDS-7
1ppm
500ppb
250ppb
250ppb
25ppm
25ppm
1ppm
100ppm
10ppm
10ppm
5 / 25ppm
10ppm
5ppm
5ppm
1ppm
1ppm
250ppm
50ppm
100ppm
điện hóa với
pyrolyzer
100ppm
500 / 1000ppm
Dây bán dẫn nhiệt
CHS-7
25vol%
COS-7

*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6  NF3…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *